YARGITAY 12.CEZA DAİRESİ

Bunu Paylaş

ESAS: 2019 / 2755
KARAR: 2019 / 9306
KARAR TARİHİ: 24.09.2019

ÖZET: Kasten işlemiş olduğu suçtan hapis cezası ile mahkumiyetine hükmedilen sanık hakkında, TCK’nın … maddesi gereğince hak yoksunluğuna hükmedilmemesi bozmayı gerektirmiştir.


(5237 S. K. m. 53, 62, 179) (5271 S. K. m. 231)

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanık hakkında yapılan yargılama sonucunda, TCK’nın 179/2, 62. maddeleri gereğince 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231/5. maddesi gereğince sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, aynı maddenin 8. fıkrası uyarınca 5 yıllık denetim süresine tabi tutulmasına dair Adana 4.Sulh Ceza Mahkemesinin 01/06/2010 tarih ve 2008/1224 E. 2010/725 K. sayılı kararının 13/07/2010 tarihinde kesinleşmesini müteakip sanığın denetim süresi içinde 16/02/2014 tarihinde TCK’nın 106/2-a.maddesinde tanımlanan silahla tehdit suçunu işlediği ve Tokat 1.Asliye Ceza Mahkemesinin bu suçtan sanığın mahkumiyetine karar verdiği, hükmün 08/09/2015 tarihinde kesinleştiği ve ihbar üzerine dosya yeniden ele alınarak önceki hükmün 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231/11. maddesi gereğince açıklanmasına dair Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesinin 13/05/2016 tarih ve 2015/810 E. 2016/628 K. sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.

Adana 4. Sulh Ceza Mahkemesinin 2008/1224 E. 2010/725 K sayılı dosyası ile Tokat 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/578 Tal. sayılı talimat evrakının, denetime imkan verecek şekilde aslı veya onaylı örnekleri getirtilmeden, onaysız fotokopi belgeye dayanarak hüküm kurulması,

Kabule göre de;

1-Sanık hakkında TCK’nın 179/2. maddesi gereğince hüküm kurulmuşsa da, kamu davasının TCK’nın 179/3. maddesi uyarınca açıldığı ve sanığın alkollü olması sebebiyle bu madde kapsamındaki suç sübut bulduğundan, sanığın TCK’nın 179/3. maddesi yollamasıyla TCK’nın 179/2. maddesi uyarınca cezalandırılması gerekirken TCK’nın 179/2. maddesi uyarınca hüküm kurulması,

2-Türk Ceza Kanununun 50/3. maddesi gereğince, daha önce hapis cezasına mahkum edilmemiş bulunan onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş sanıkların kısa süreli, diğer sanıkların ise otuz gün ve daha az süreli hapis cezalarının aynı maddenin birinci fıkrasında yazılı yaptırımlara çevrilmesi zorunlu olup, sanığın adli sicil kaydının incelenmesinde sabıkasız olduğu anlaşılmakla, suç tarihi itibariyle daha önce hapis cezasına mahkum edilmemiş olan sanık hakkında hükmedilen 25 gün hapis cezasının, TCK’nın 50. maddesinin 1. fıkrasında yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesi zorunluluğunun gözetilmemesi,

3-Kasten işlemiş olduğu suçtan hapis cezası ile mahkumiyetine hükmedilen sanık hakkında, TCK’nın 53/1. maddesi gereğince hak yoksunluğuna hükmedilmemesi,

Kanuna aykırı olup, sanığın itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca, hükmün isteme uygun olarak BOZULMASINA, 24.09.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Kaynak: https://www.sinerjimevzuat.com.tr/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Social profiles
Hemen Ara..