SÜRESİZ NAFAKANIN KALDIRILMASI

Bunu Paylaş

Süreli nafaka geleceğine işaret eden BAM kararına göre evlilik süresini göz önüne alarak süresiz nafakayı kaldırmış ve evlilik süresi doğrultusunda karar kurmuştur.

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
11. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2018/2622
KARAR NO : 2018/1201

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hükme karşı, tarafların istinaf yoluna müracaat edilmiş olmakla, incelemenin duruşma yapılmadan karar verilmesi mümkün bulunan hallerden olması sebebiyle duruşmasız olarak yapılan inceleme neticesinde evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Davacı erkek tarafından Akdağmağdeni Asliye Hukuk ( Aile) Mahkemesinde TMK’nın 166/1 maddesine dayalı boşanma ve fer’ilerine ilişkin açılan davada; davalı kadın usulüne uygun süresi içerisinde Bakırköy Mahkemelerinin yetkili olduğunu ve harcını yatırarak karşı TMK’nın 166/1 maddesine dayalı boşanma ve fer’ileri ile birlikte erkek tarafından elinden alınan ve kendisine iade edilmeyen ziynet eşyalarının aynen, olmadığı takdirde 20.000 TL bedelinin tahsilini talep ve dava etmiş ve her üç dava birlikte görülmüştür.
Akdağmağdeni Asliye Hukuk Mahkemesi 10/05/2016 tarih 2015/450 Esas- 2016/222 sayılı karar ile mahkemenin yetkisizliğine, dosyanın yetkili Bakırköy Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş, kararın kesinleşmesi üzere süresi içerisinde müracaat edilmesi ile eldeki dava dosya numarası ile mahkeme esasına kaydolmuştur.
Bakırköy 1. Aile Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda; asıl davanın açılmamış sayılmasına, karşı davanın kabulü ile tarafların TMK’nın 166/1. Maddesi gereğince boşanmalarına, kadın için dava tarihinden 350 TL tedbir, kararın kesinleşmesinden sonra yoksulluk nafakası olarak devamına 20.000 TL maddi, 20.000 TL manevi tazminatın erkekten alınarak kadına verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, 8 adet 20’şer gram 22 ayar bilezik ( 18,560 TL), 15 adet çeyrek altın (3,060 TL),5 adet tam Cumhuriyet altını (4,100 TL), 1 adet 22 ayar 50 gramlık set takımının (5,800 TL) davacı tarafından davalıya iadesine olmadığı takdirde bedeli olan 31,520 TL nin davacı tarafından davalıya ödenmesine, İspatlanamadığı kabul edilen tek taş yüzük, 3 adet yüzük ve 22 ayar altın saat ile ilgili talebin reddine karar verilmiştir.
Davacı-davalı erkek, kusur tespiti, nafakalar, tazminatlar ve ziynet alacağı yönünden; Davalı-davacı kadın ise, açılmamış sayılmasına karar verilen erkeğin boşanma davasında lehine vekalet ücreti takdir edilmemesinin hatalı olduğunu belirterek, istinaf kanun yoluna müracaat etmişlerdir.
Taraflarca istinafa getirilmediğinden boşanma 08/09/2017 tarihinde kesinleşmiştir.
Asıl dava tarihi 03/08/2015 olduğu halde karar başlığında yetkisizlik kararı üzerine Bakırköy 1. Aile Mahkemesine dosyanın geliş tarihi olan 01/08/2016 olarak yazılması maddi hata olmakla birlikte yerinde düzeltilmesi mümkün görülmüştür.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda mahkemenin de kabulünde olduğu üzere birlik görevlerini yerine getirmeyen, evin zorunlu faturalarını ödemeyen ve aboneliklerini iptal eden, Ş….n E….i isimli bayan ile kaçan ve ondan çocuk sahibi olan erkek tam kusurludur. Davalı-davacı kadına yüklenebilecek bir kusur ispat edilemediğinden koşulları oluştuğu için kadın lehine TMK’nın 174/1-2 maddesi uyarınca maddi manevi tazminata karar verilmesi doğru olduğu gibi miktarları da TMK 4. Maddesi gereğince hakkaniyete uygundur. Bu nedenle davacı-davalı erkeğin kusur tespiti ve kadın lehine hüküm altına alınan tazminatlara yönelik istinaf talebinin esastan reddine karar vermek gerekmiştir.
Kadının boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği sabittir. TMK’nın 169. Madde çerçevesinde tedbir nafakası verilmesi doğru olduğu gibi, yoksuluk nafakasına da karar verilmesi doğrudur ancak tarafların yaşları, 14/05/2013 tarihinde evlenip boşanma davasının 03/08/2015 tarihinde açıldığı fiili evlilik süresinin az olduğu gözetildiğinde yoksulluk nafakasının süresiz olarak hüküm altına alınması doğru bulunmamıştır. Davacı-davalı erkeğin yoksulluk nafakasına ilişkin istinaf talebinin ise kısmen kabulü ile ilk derece mahkemesinin yoksulluk nafakasına ilişkin kararının kaldırılmasına, TMK’nın 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de gözetilerek TMK’nın 176/1. maddesi gereğince davalı-davacı kadın yararına aylık 350 TL’den 2 yıllık toplam 8.400 TL toplu yoksulluk nafakasının davacı-davalı erkekten tahsili ile davalı-davacı kadına verilmesine, fazlaya dair isteğin reddine karar vermek gerekmiştir.
Kadın tarafından talep edilen ziynet eşyalarının taraflar ve tanıklarının ifadesi ile evde bulunduğu ancak erkeğin kadının evde olmadığı bir zamanda evdeki tüm eşyaları aldığı, elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini iptal ettirdiği evin kiralanması sırasında verilen depozito bedelini dahi ev sahibinden aldığı ve evi boş olarak terk ettiği sabittir. Evde bulunduğu belirtilen ziynet eşyaları kolaylıkla taşınabilir ve götürülebilir eşyalardan olması nedeniyle evin tüm eşyalarının erkek tarafından alındığı sabit olduğundan ziynetlerin kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya uygun olduğundan erkeğin buna ilişkin istinaf talebinin reddine karar vermek gerekmiştir.
Harcı verilerek açılmış olan erkeğin boşanma davanın (asıl dava) HMK’nın 150. Maddesi gereğince açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. Ancak yargılamada kendini vekil ile temsil ettiren davalı-davacı kadın yararına yürürlükteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca vekalet ücretine karar verilmemesi doğru olmadığından kadının istinaf talebinin kabulü ile davalı-davacı kadın lehine asıl dava yönünden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 2.180 TL vekalet ücretinin erkekten alınarak kadına verilmesine karar vermek gerekmiştir.
KARAR: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
A-)Davacı-davalı erkeğin kusur tespiti, kadın lehine hüküm altına alınan maddi manevi tazminat, tedbir nafakası ve ziynet alacağına yönelik istinaf başvurularının ayrı ayrı ESASTAN REDDİNE,
B-)Davacı-davalı erkeğin yoksulluk nafakasına yönelik istinaf talebinin KISMEN KABULÜ İLE,
Bakırköy 1. Aile Mahkemesinin 17/05/2017 tarih ve 22016/548 Esas – 2017/366 Karar sayılı kararının yoksulluk nafakasına ilişkin 3. Bendin 2. Cümlesinin KALDIRILMASINA,
TMK’nın 176/1. maddesi uyarınca aylık 350 TL’den takdiren iki yıllık toplam 8.400 TL toplu yoksulluk nafakasının erkekten alınarak kadına verilmesine, fazlaya dair isteğin reddine, (3. Bendin 2. Cümlesi olarak yazılmasına)
C- Davalı-davacı kadının istinaf talebinin KABULÜ İLE,
Açılmamış sayılmasına karar verilen erkek tarafından açılan asıl davada kendini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükteki AAÜT uyarınca 2.180 TL vekalet ücretinin davacı-davalı erkekten tahsili ile davalı-davacı kadına ödenmesine,
Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda ziynet alacağına yönelik karar yönünden HMK’nın 362/1-a maddesi uyarınca kesin, boşanma ve fer’ilerine ilişkin karar yönünden HMK’nın 7035 sayılı Kanun ile değişik 361/1 maddesi uyarınca işbu kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde temyiz kanun yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 15/10/2018

…..AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI                      :

VEKİLİ                         :

DAVALI                       :

ADRES                         :

KONU                         : Nafakanın kaldırılması istemimden ibarettir.

AÇIKLAMALAR           :

Davalı ile …/…/… tarihinde evlendik, ancak aramızda çıkan şiddetli geçimsizlikten dolayı evlilik birliği çekilmez bir hal almıştı. Davalı eş tarafından açılan boşanma davası sonucunda …………. Aile Mahkemesi’nin …/…/… tarih, …/… Esas ve …/… Karar sayılı ilamı ile boşanmaya karar verilmiş ve bu karar kesinleşmiştir. Mahkemece verilen karar gereğince düzenli olarak her ay yoksulluk nafakasını ödedim. Ödemelere ilişkin banka dekontlarını ekte sunuyoruz.

 (SEBEPLER)

Davalı, boşandıktan sonra da aynı mahallede yaşamaya devam ettik. (EK – 3) Davalı benden boşandıktan sonra … … isimli şahıs ile evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi birlikte yaşadığını duydum ve davalı ile … … isimli şahsın aynı eve girip çıktıklarını kendi gözlerim ile de gördüm. Bu durumun ispatı için … … ve … … isimli kişiler de tanık yapabilecek durumdadırlar. ( Bu durum davalının yoksulluk nafakasını engelleyen bir durumdur ve Yargıtay içtihatları da bu yöndedir.

VEYA

Bundan yaklaşık iki ay kadar önce çok yüksek maaşla çalışmakta olduğum şirketteki görevimden ekonomik sebepler gerekçe gösterilerek isteğim dışında ayrılmış olup, şu anda işsizim. Herhangi bir ek gelirim de bulunmadığından, ödediğim yoksulluk nafakası çekilmez bir hal almıştır.

VEYA

Söz konusu nafakayı ödemekte zorlanmaktayım ve davalı tarafın yoksulluk durumu da kalktığından bu davayı açma gereği doğmuştur. Davalı taraf, nafaka kararınım verilmesinden sonra aleyhime icra takibi başlatmıştır. Emekli maaşım dışında herhangi bir yerden gelirim bulunmamakta olup, söz konusu icra takibinde nafaka borcuna karşılık emekli maaşımdan kesinti yapılmaktadır.

 Açıkladığımız nedenlerle, davalıya ödemekte olduğum yoksulluk nafakasının kaldırılması için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER    : 4721 S. K. m. 176, 365

HUKUKİ DELİLLER       : … Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı kararı, Yoksulluk nafakası ödemelerine dair …, …, …, … sayılı banka dekontları, ikametgah kaydı, tanık beyanları, Yargıtay içtihatı

SONUÇ VE İSTEM                   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, dava tarihinden başlamak üzere davalıya ödemekte olduğum yoksulluk nafakasının kaldırılmasına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, saygıyla talep ederiz. …/…/…

EKLER:            

1-)  … Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı kararı

2-) Yoksulluk nafakası ödemelerine dair …, …, …, … sayılı banka dekontları

3-) Müvekkilimize ait ikametgah kaydı

4-) … … ve … … isimli tanıkların beyanları

5-) 2. HD. 11.05.2011 T. 2011/7688 E. 2011/8070 K.

Davacı

https://www.firatacay.com/wp-content/uploads/2019/12/Nafakanın-Kaldırılması-Dilekçesi.docx

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Social profiles
Hemen Ara..