İŞÇİ MAAŞININ DÜŞÜRÜLMESİ

Bunu Paylaş

İşçinin ücretinin düşürülmesi için işverenin işçiye bu durumu yazılı olarak bildirmesi, işçinin de yazılı olarak 6 iş günü içerisinde bu durumu onaylayacak şekilde kabul etmesi gerekmektedir.

4857 sayılı kanunun 8. Maddesine göre İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Bu sözleşmeler çalışma biçimleri bakımından tam süreli veya kısmî süreli yahut deneme süreli ya da diğer türlerde de oluşturulabilir.

 İşçi ile işveren arasında yapılan sözleşme Anayasa, İş Kanunu ve Borçlar Kanununa uygun olarak ve dürüstlük kurallarına uyacak şekilde yapılmaktadır. İş Kanunun 22. Maddesine göre – İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

 Uygulama sık rastlanan problemlerden birisi de “işçinin maaşının düşürülmesidir.”

Peki işçinin maaşı nasıl düşürülür?

İşçinin ücretinin düşürülmesi için işverenin işçiye bu durumu yazılı olarak bildirmesi, işçinin de yazılı olarak 6 iş günü içerisinde bu durumu onaylayacak şekilde kabul etmesi gerekmektedir. Aksi halde işçi ücretinin düşürülmesini kabul etmediği gibi yapılan değişiklik de işçiyi bağlamayacaktır. İşçinin yazılı olarak onayının bulunmamasına rağmen ücretinin düşürülmesi ya da hukuka uygun bir sebep olmamasına rağmen ücretinden kesinti yapılması; işçiye, İş Kanunu m.24/II, e  İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse, > uyarınca iş sözleşmesini haklı nedenle derhal fesih hakkı vermektedir.

İşçinin aldığı ücret miktarının düşürülmesi, ikramiyenin veya sosyal yardımın kaldırılması, işçinin işyeri organizasyonunda mevcut görevinden daha alt seviyedeki bir göreve atanması, çalışma koşullarının ağırlaştırılması gibi durumlar, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesi anlamında iş sözleşmesinin içeriğinin işçi aleyhine değiştirilmesi anlamına gelmektedir. Bu tür değişiklikler, yukarda sözü edilen kurallar doğrultusunda ancak işçinin yazılı onayı ile yapılabilir. İşçinin açıkça onay vermediği esaslı değişiklikler işçiyi bağlamaz. Ücret indirimine dair esaslı değişikliğin işçi tarafından açıkça kabul edilmemesine rağmen ödeme döneminde daha az ücret ödenmesi, hatta bu ödemeye dair ücret bordrosunun işçi tarafından imzalanması durumunda dahi işçinin fark ücret isteme hakkı devam eder.

  İş Kanunu m.24/1 aynen “Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir.” hükmünü amirdir. Yani, işçinin yazılı onayı olmaksızın ücretinin düşürülmesi ya da hukuka uygun bir neden olmaksızın ücretinin kesilmesi halinde işçi, iş sözleşmesini ihbar(bildirim) süresini beklemeksizin tek taraflı olarak haklı nedenle derhal feshedebilir.

İşçi maaşı düşürüldükten sonra işçi buna yazılı onay vermeden rıza göstermişse ne olur?

Bu konu hakkında Yargıtay 22. Hukuk dairesinin güncel bir kararı şöyledir;

İşçinin ücreti işçinin yazılı onayı ile düşürülebilir. Ücretin düşürülmesine rağmen işçinin suskun kalarak çalışmaya devam etmesi değişikliğe rıza gösterdiği anlamına gelmez. (Yargıtay 22. HD, 2019/5413 K.)

“Ücret değişikliği için işçinin yazılı muvafakati şarttır.”

Yargıtay 9. H.D. 15.05.2012 T. 2010/9661 E. 2012/17158 K.

“Ücret değişikliği için işçinin yazılı muvafakati şarttır.”

Yargıtay 7. H.D. 28.06.2013 T. 2013/3381 E. 2013/12217 K.

“Yazılı muvafakat bulunmadığından fark ücrete hükmedilmelidir.”

Yargıtay 22. H.D. 15.05.2014 T. 2014/11653 E. 2014/13128 K.a

(Karar kaynağı: İşçinin Ücretinin Düşürülmesi veya kesinti yapılması)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Social profiles
Hemen Ara..