ANLAŞMALI BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ VE BOŞANMA PROTOKOLÜ

Bunu Paylaş

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin en kısa süre içerisinde boşanmalarına olanak sağlayan boşanma şeklidir. Anlaşmalı boşanma davası açılırken, hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma dilekçesi ile yetkili mahkemeye başvuru yapılmalıdır. Bu davalarla ilgilenen görevli mahkemeler, Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde ise; boşanma davası Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılmalıdır.

….  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                :

DAVALI                                 :

KONU                                   : Anlaşmalı olarak boşanma istemimizi içerir.

AÇIKLAMALAR                :

1-) ……….. ile , …………. tarihinden bu yana evliyiz. Dilekçemiz ekinde (EK1) sunduğumuz aile nüfus kaydı örneğinden de anlaşılacağı üzere, bu evlilikten ………. adında müşterek çocuğumuz bulunmaktadır.

2-) Aramızda uzunca bir süredir devam etmekte olan anlaşmazlık, sosyal ve kültürel anlamda farklılıkların zamanla ortaya çıkması nedeniyle giderek artmış ve nihayetinde ortak yaşamı çekilmez hale gelmiştir.

3-) Söz konusu farklılıklara rağmen , çocuğumuza karşı duyduğumuz derin sevginin de etkisiyle, birbirimize olan sevgi ve saygının tamamen yitirmeden ve çocukları bakımından mümkün olduğunca yumuşak bir geçiş yapabilmek amacıyla, ekteki (EK 2) ……….. tarihli anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlamış ve hiçbir etki altında kalmaksızın, anılan protokolü imzalamış bulunmaktatız.

4-) Söz konusu protokolde, tarafımızın evlilik birliği içinde edinmiş olduğu malvarlığının paylaşımına, çocukların velayetine, nafaka ile maddi ve manevi tazminat konularına ve işbu dava nedeniyle doğacak giderlerin karşılanmasına ilişkin ortak çözümler yer almaktadır.

5-) Aramızda  önceden kararlaştırdığımız üzere ve anılan protokol hükümleri çerçevesinde, mahkemenizce boşanmaya karar verilmesini teminen işbu davayı açmak zorunluluğumuz doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 4721 S. K. m. 166, 168, 184, 4787 S. K. m. 4.

HUKUKİ DELİLLER        : Aile nüfus kaydı örneği, kimlik cüzdanı fotokopileri, …….  tarihli anlaşmalı boşanma protokolü, tanık beyanları.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklamaya çalıştığım nedenlerle, tarafımızca hazırlanan anlaşma protokolü hükümleri çerçevesinde boşanmamıza karar verilmesini, saygıyla, talep ederiz. ……….

      Davacı

…………………

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

TARAFLAR:

1-) (Ad, Soyad, Adres, T.C. Kimlik No)

2-) (Ad, Soyad, Adres, T.C. Kimlik No)

Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleri ile boşanmaya karar vererek, boşanmanın mali sonuçlarını ve müşterek çocukların durumlarını düzenleyen ve işbu protokolü, …/ …/ … tarihinde imzalayarak, … Aile Mahkemesi’ne verdikleri anlaşmalı boşanma dilekçesine ekinde, anılan mahkemeye sunmuşlardır.

PROTOKOL MADDELERİ:

1-) Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan biz, boşanma isteğinde bulunuyor ve aşağıdaki hususlarda anlaşarak boşanmayı kabul ediyoruz.

2-) Halen … adresinde kain bulunan ve boşanmadan önce son olarak birlikte oturulan konutta, eşlerden … ikamet etmeye devam edecektir. Burada bulunan ev eşyalarının tamamı, ikamet etmeye devam eden eşte kalacaktır.

3-) Eşlerden …, sadece şahsi eşyalarını alarak, boşanma kararının verildiği tarihten itibaren en geç .. gün içinde anılan konuttan ayrılacaktır.

4-) Ortak çocuğun … ’ın velayeti, eşlerden …’da kalacaktır.

5-) Eşlerden …, ortak çocuk/çocuklar …’yı, boşanma kararının kesinleşmesini izleyen  ay başından geçerli olmak üzere, her ayın … hafta sonunda/ …günlerinde, dini bayramların … gününde/günlerinde yatılı olarak yanına alacaktır. Ancak, ortak çocuk ile birlikte yatılı olarak geçirilecek olan süre, … günü geçmeyecektir. Belirlenen günlerin dışındaki görüşme taleplerinin, velayet hakkını kullanan eşe en az bir gün önceden telefonla haber verilmesi gerekmektedir. Görüşme talepleri, mücbir sebepler haricinde, velayet hakkını kullanan eş tarafından ret edilemez.

6-) Eşlerden …, ortak çocuğun/çocukların eğitim-öğretim masrafları ve bakım giderleri için, boşanma kararının kesinleşmesini izleyen ay başından geçerli olmak üzere,  her ay … TL.’yi, velayet hakkını kullanan eş adına ayrıca açılacak banka hesabına, iştirak nafakası adı altında ve ilgili bulunduğu ayın …’ini geçmeyecek şekilde, her ay düzenli olarak yatıracaktır. Belirlenen meblağ, her yıl, ortak çocuğun/çocukların ihtiyaçları ve nafaka yükümlüsü eşin gelir durumu gözönünde bulundurulmak kaydıyla, her yıl ÜFE –TÜFE oranında artırılacaktır. Ortak çocuğun/çocukların ihtiyaçlarında haklı veya beklenmedik nedenlerle meydana gelecek olağanüstü artış veya nafaka yükümlüsü eşin gelirinin beklenmedik ölçüde artması halleri müstesnadır. Ancak, bu hallerde dahi, artırım oranı, yıllık ÜFE – TÜFE oranını geçemez.

7-) Halen … İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü nezdindeki trafik sicilinde taraflar adına müştereken kayıtlı bulunan … marka, … model otomobilin alımına yapmış olduğu katkı nedeniyle, eşlerden …’e, boşanma kararının kesinleşmesini izleyen ayın en geç …’sinde … TL peşin olarak ve def’aten ödenecek olup, adı geçen, aynı gün içinde veya bunun mücbir bir sebepten dolayı mümkün olmaması halinde, ödemenin yapıldığı günü izleyen … gün içinde, anılan araç üzerindeki payını, ödeme yapan eşe devredecektir. Haklı nedenler dışında, gecikmeden doğacak her türlü zarar ve ziyan, kendisine ödeme yapılan eşe ait olacaktır.

😎 Halen … Tapu Sicil Müdürlüğü nezdindeki tapu sicilinde taraflar adına müştereken kayıtlı bulunan … ili, … ilçesi, … mahallesi/köyü, … pafta, … ada, …parsel’de kain … vasfındaki taşınmazın alımına yapmış olduğu katkı nedeniyle, eşlerden …’e, boşanma kararının kesinleşmesini izleyen ayın en geç …’sinde … TL peşin olarak ve def’aten ödenecek olup, adı geçen, aynı gün içinde veya bunun mücbir bir sebepten dolayı mümkün olmaması halinde, ödemenin yapıldığı günü izleyen … gün içinde, anılan taşınmaz üzerindeki payını, ödeme yapan eşe devredecektir. Haklı nedenler dışında, gecikmeden doğacak her türlü zarar ve ziyan, kendisine ödeme yapılan eşe ait olacaktır.

9-) Taraflar, işbu boşanma nedeniyle, birbirilerinden tazminat adı altında herhangi bir ödence talep etmemektedirler. Taraflardan her biri, avukatlık ücreti de dahil olmak üzere, kendi payına düşen yargılama giderlerinden sorumlu olacaktır.

10-) Eşlerden …’e takılan ziynetlerin tamamı, adı geçende kalacak ve kendisinden bu nedenle maddi içerikli hiçbir istemde bulunulmayacaktır.

11-) Eşlerden …, boşanmadan sonra kendi ailesinin soyadını kullanacaktır.

12-) İşbu boşanma protokolü, … olmak üzere, … adresinde ve …/…/… tarihinde düzenlenerek, taraflarca imza altına alınmıştır.

TARAF                                                                                               TARAF

Adı – Soyadı                                                                                  Adı – Soyadı

Kaynak: https://www.sinerjimevzuat.com.tr/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Social profiles
Hemen Ara..